Tất cả
Annie ở Xứ Thần Tiên,Annie Lửa Băng...
Tướng: 97
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
80,000đ
Annie Gấu Bé Bỏng,Annie Sinh Nhật,G...
Tướng: 148
Skin: 49
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Twisted Fate Thời N...
Tướng: 125
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Quàng Khăn Đỏ,Annie Nghịch Đả...
Tướng: 135
Skin: 49
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Gô-tích,Annie Gấu Trúc,Annie...
Tướng: 129
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Twisted Fate Trọng...
Tướng: 75
Skin: 48
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Olaf Băng Giá,Twisted Fate Ngự Lâm...
Tướng: 125
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Pentakill Olaf,SKT...
Tướng: 113
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Kinh Dị,Annie Sinh Nhật,Twist...
Tướng: 87
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Olaf Toán Cướp Hắc...
Tướng: 143
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Galio Biệt Kích,Rio...
Tướng: 90
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Galio Thanh Lịch,Xi...
Tướng: 127
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Twisted Fate Cao Bồi,Twisted Fate N...
Tướng: 139
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Nghịch Đảo,Annie Sinh Nhật,Tw...
Tướng: 125
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Xin Zhao Triệu Tử L...
Tướng: 124
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Xin Zhao Hoàng Gia,...
Tướng: 143
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Gô-tích,Annie Sinh Nhật,Twist...
Tướng: 148
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Olaf Băng Giá,Galio...
Tướng: 133
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Sinh Nhật,Urgot Cỗ Máy Chiến...
Tướng: 78
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ
Annie Kinh Dị,Annie Sinh Nhật,Twist...
Tướng: 103
Skin: 47
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
70,000đ